TOIMITUSEHDOT

4.10.2023

 

Yleistä

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin kauppoihin Suomessa ja Pohjoismaissa, myyjän ja asiakkaan välillä. Näissä ehdoissa mainittu myyjä on LV-Putkiasia Oy (0686083–7) ja asiakas on ostaja.

Hinnat

Hinnat määräytyvät tilauksen vahvistushetkellä voimassa olevan hinnastomme ja/tai tarjouksemme mukaan. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kussakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua. Myyjä pidättää itselleen oikeuden kauppahintojen tarkistamiseen sopimuksen syntymisen jälkeen ilman erillistä ilmoitusta, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, verot, veroluontoiset maksut tai muut myyjästä riippumattomat maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

Rahtikustannukset veloitetaan asiakkaan ja myyjän välisen sopimuksen mukaan.

 

Kotimyynti hyödykkeiden yleiset laatumääritykset, sekä yleiset toimitus-, asennus- ja takuuehdot

1. YLEISET LAATUMÄÄRITYKSET 

Myymien hyödykkeiden laatumääritykset perustuvat Suomessa yleisesti käytössä oleviin laatunormeihin sekä vallitsevaan hyvään rakennustapaan. Pidätämme oikeuden vähäisiin muutoksiin. 

2. YLEISET TOIMITUSEHDOT

Tilaus on myyjän puolesta sitova sen jälkeen, kun myyjän edustaja on vahvistanut tilauksen. Toimitukseen sovelletaan rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja (REYS-8 ja RYS-9 ehdot) sekä yleisiä sopimusehtoja (YSE-98) ja kuluttajansuojalain määräyksiä. Asiakas osoittaa tavaralle sopivan paikan, että kuorman purkaminen on mahdollista tehdä normaaleja apukeinoja hyväksi käyttäen ja että tavara on suojassa säältä, varkauksilta, ilkivallalta ja muilta vastaavilta tekijöiltä.

3. YLEISET ASENNUSEHDOT 

Toimitusseloste kattaa vain siinä mainitut tavarat, sekä niihin kohdistuvat asennustyöt. Erillistöistä, esimerkiksi purkutöiden yhteydessä paljastuneista kosteusvauriokorjauksista ja muista lisätöistä laskutetaan erikseen. Myös RAK- ja LVIS-töiden yhteydessä mahdollisesti ilmenevät lisätyöt laskutetaan tarvikkeineen sekä matkoineen erikseen. Kaikki lisätyöt sovitaan erikseen erillisellä sopimuksella.

4. YLEISET TAKUUEHDOT

LV-Putkiasia myöntää tekemilleen töilleen kahden vuoden (24kk) takuun töiden valmistumisesta. Tarvikkeiden osalta takuuehdot ovat tuotteen valmistajan ehtojen mukaiset ja voivat poiketa edellä mainituista. Takuu ei koske käyttövirheistä aiheutuneiden vahinkojen korjauksia.

Kaupan päättäminen

 

Tarjoukset ja myyntiehdot

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 14 vuorokautta tarjouksen päiväyksestä/lähettämisestä lukien. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjousta tai siihen liittyviä asiakirjoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, eikä niitä saa jakaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä kirjallista sopimista.

 

Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen. Muissa tapauksissa kauppa syntyy, kun ostaja on tehnyt tilauksen ja myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilauksen tuotteet sovitulla tavalla.

 

Myyjän velvollisuudet

 

Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimittamista varten tarvittavat tiedot ovat saapuneet myyjälle, ja myyjä on vahvistanut toimitusajan ostajalle. Jos tehtyä/vahvistettua tilausta muutetaan, lasketaan toimitusaika alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus viimeisestä muutoksesta on saapunut myyjälle. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta, toimitusaika luetaan alkavaksi aikaisintaan vakuuden tai ennakkomaksun saapumisesta myyjälle.

 

Viivästys

Jos tuotteen valmistaja tai se, jolta Myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja toimitus tämän takia viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.  Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle. Samalla tulee ilmoittaa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimitusaika.

Ostajalla on oikeus kohtuullisessa ajassa (max 7 vrk) ilmoituksen saamisesta reklamoida viivästyksestä, ja oikeus purkaa sopimus.

Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Vastuu tavaran vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjä ei vastaa tavaran henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli myyjää ei tuotevastuun perusteella velvoiteta suorittamaan korvausta.

Sopimusasiakirjat

Työ suoritetaan toimitussopimuksen ja seuraavien siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti. Liitteiden keskinäinen pätevyysjärjestys on alla olevan järjestyksen mukainen.

 1. Tarjous
 2. Toimitussopimus (tämä dokumentti)
 3. Tuotetoimittajien takuuehdot

 

Ostajan velvollisuudet

 

Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, se on seitsemän (7) päivää netto. Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, asiakas on velvoitettu ilmoittamaan asiasta myyjälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa. Lasku on kuitenkin maksettava virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

 

Vastaanottotarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetyslistan mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vahingoista ja puutteista on välittömästi ilmoitettava myyjälle tai rahdinkuljettajalle sekä tehtävä merkintä rahtikirjaan.

 

Reklamaatiot

Mikäli toimitettu tavara on joiltakin osin virheellinen, eikä virhettä ole ollut mahdollista havaita vastaanottotarkastuksessa, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan kauppasumman virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

 

Palautukset

Tavaran palautuksista on aina sovittava etukäteen ja palautuksen on tapahduttava välittömästi tavaran palauttamisesta sopimisen jälkeen. Tavara on palautettava pakkauksineen virheettömässä kunnossa. Hyvitys palautettavasta tuotteesta 80 %. Palautuksista aiheutuvat kulut on sovittava erikseen tapauskohtaisesti kirjallisesti.

 

Omistusoikeuden siirtyminen

Työmaalla olevat laitteet ja muut toimitukseen sisältyvät tavarat ja materiaalit siirtyvät ostajan omistukseen vasta siinä vaiheessa ja vain niiltä osin kuin niitä vastaava maksu on suoritettu myyjälle. 

 

Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästymisajalta peritään myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukainen viivästyskorko. Myyjällä on lisäksi oikeus veloittaa ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

 

Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

Myötävaikutusvelvollisuus   

Ostaja huolehtii siitä, että asennustyöt ovat suoritettavissa esteettömästi, yhtäjaksoisesti ja järjestelmällisesti. Ostaja huolehtii riittävästä tiedottamisesta tilojen muille käyttäjille.

Ostaja vastaa kohteesta antamiensa lähtötietojen oikeellisuudesta. Ostajan on omatoimisesti annettava suunnitteluun, toteutukseen ja kustannuksiin vaikuttavat sopimuksenteon jälkeen muuttuneet lähtötiedot Toimittajalle.

Ostaja osoittaa tavaroille ja materiaaleille työmaalta sopivan paikan, johon kuorman purkaminen on vaivatonta ja jossa tavarat ovat suojassa säältä, varkauksilta, ilkivallalta ja muilta vastaavilta tekijöiltä. Vastuu varastoinnista siirtyy Ostajalle, kun tavarat ovat saapuneet työmaalle.

Asennettavan tilan tulee olla esteetön ja vapaasti asennettavissa. Esteetön asennustila tarkoittaa sitä, että asentaja voi suorittaa työnsä yhtäjaksoisesti ilman esteitä. Siirtelystä ja odotustunneista veloitetaan kultakin alkavalta tunnilta 65€/h/asentaja.

 

Sopimuksen purkaminen

 

Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä puutetta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata tai toimiteta uutta tavaraa tilalle tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja.

 

Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu myyjästä riippumattomista syistä viivästyy oleellisesti tai jos ostajan ilmoituksella tai muuten on ilmeistä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti, myyjällä on oikeus purkaa sopimus. Jos ostaja ei myötävaikuta kaupantekoon sovitulla tai muuten kohtuuden edellyttämällä tavalla, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Ostajan rikkoessa tässä sopimuksessa mainittuja velvoitteitaan on myyjällä oikeus purkaa kauppasopimus. Kauppasopimuksen purkautuessa ostajan velvoiterikkeen vuoksi myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti jo aiheutuneita tai purkamisesta aiheutuvia vahinkoja.

 

Ylivoimainen este (force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli jokin ylivoimainen este, kuten luonnon olosuhteet, tulipalo, konevaurio, lakko, sota, terveyteen kohdistuva epidemia tai liikennehäiriö, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia uhrauksia ostajalle koituvaan etuun nähden, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, myyjän kotipaikan alioikeudessa.

 

 

Veloitusperusteet

 

 1. Hyväksyn LV-putkiasian toimitus- ja veloitusehdot tehdessäni heille toimeksiannon.
 2. Toimeksiannoksi katsotaan työtilaus, tarjouspyyntö ja hintatiedustelu, joka on tehty puhelimitse, sähköpostilla tai verkkosivuilla olevalla työtilauslomakkeella.
 3. Veloitettavaan työaikaan kuuluvat työsuoritus, matka-aika, työmääräimen täyttö, sekä mahdolliset valmistautumistoimenpiteet ja tarvikkeiden noudot.
 4. Työ- ja huoltoautokäyntiveloituksen lisäksi veloitamme asiakkailta seuraavat työsuoritteen aiheuttamat kulut, kun niitä syntyy:
  • Asennustarvikkeet
  • Jätemaksut
  • Pysäköintimaksut
  • Lauttamaksut
  • Päivärahat
  • Majoituskulut
  • Teline- ja nostinvuokrat
  • Erikoistyökaluvuokrat
 5. Työveloitus-nimikkeen sisältämät veloitettavat toimenpiteet:
  • Asennustyö
  • Matka-aika
  • Työmääräimen täyttö
  • Mittauspöytäkirjan laatiminen
  • Raporttien ja tarkastuspöytäkirjojen laatiminen
  • Selvitystyö
  • Selvitystyö puhelimessa
  • Selvitystyö sähköpostitse
  • Avaimien noudot ja palautukset
  • Kohteiden ennakko “laputtaminen”
  • Ajankäyttö purkujätteiden ja vanhojen laitteiden toimituksesta kierrätykseen
  • Muut mahdolliset toimeksiannon vaatimat työt
 6. Mahdollisten työ- ja materiaalivirheiden korjaamisesta on sovittava aina ensisijaisesti LV-putkiasian työnjohdon kanssa.
 7. Mahdollisten työ- ja materiaalivirheiden korjaamisesta muille yrityksille aiheutuvia kuluja ei korvata, ellei näistä ole sovittu hyvissä ajoin ennen korvattavaksi vaadittujen korjauksien suorittamista.
 8. LV-Putkiasia myöntää tekemilleen töilleen kahden vuoden (24kk) takuun töiden valmistumisesta. Tarvikkeiden osalta takuuehdot ovat tuotteen valmistajan ehtojen mukaiset ja voivat poiketa edellä mainituista. Takuu ei koske käyttövirheistä aiheutuneiden vahinkojen korjauksia
 9. Toimeksianto on peruutettava puhelimitse arkisin klo 7.00–15.30 välisenä aikana sekä vähintään yksi vuorokausi ennen sovittua asennuspäivää. Myöhäisestä peruutuksesta tai aiheettomasta käynnistä kohteessa veloitamme kahden tunnin työveloitusta vastaavan korvauksen sekä aiheettoman käynnin osalta lisäksi huoltoauton kulut voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 10. Asennustyön minimiveloitus on 2 tuntia.